Loading...

Senior Social Worker (3910)

North Wales
Circa £38k per annum + Telephone On Call Allowance
Permanent, Full Time working 37 hours per week Monday to Friday with an element of flexibility required to work the out of hours telephone on call service on a rota basis

Giving children and young people the foundations they need to thrive.

The role

Successful therapeutic fostering service based in South Wales is now looking to expand its model and approach in the north Wales area. To bring stability and well-being to children within the Looked After Children's system. The AFC fostering service provides safe, stable foster homes for vulnerable children and young people. As a Fostering Social Worker for our sector leading Fostering Wales service you'll train and support Foster Parents to provide stable family homes to young people who have survived trauma so a therapeutic approach is a vital part of our work. You will play a key role in the establishment of this service in North Wales. 

We are looking for someone with advanced Social Work practice skills to establish the service in the North Wales area. This is an exciting opportunity that blends development and therapeutic Social Worker practice.

You will make a difference by:

- Playing a lead role in the development of the service and establishing good working practice with North Wales Local Authorities.
- Recruiting and assessing foster parents from the North Wales area.
- Supporting foster parents with the daily and hourly challenges and rewards of caring for troubled young people and children.
- Delivering excellent, evidence-informed and therapeutic practice as a member of a skilled and motivated team.
- Participating in a culture of learning and continuing professional development for carers and staff.
- Working closely with the local authority.
- Being responsible for your own caseload.

You will need:

- A Social Work qualification.
- Registration with Social Care Wales.
- To be a Welsh speaker is desirable.
- Willingness to work flexible including participation in an out of hours telephone support rota for foster parents.
- The ability to work against timescales.
- Commitment to our child centred values.

The way we work

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here.

Rewards

We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we'll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.

For safe and happy childhoods

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.

For more information, please contact Roma Hooper 07595868462.

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.

Casnewydd, Cymru

Oddeutu £35,300 y flwyddyn + lwfans ar gyfer bod ar gael dros y ffôn

Parhaol, Amser llawn, 37 awr yr wythnos rhwng dydd Llun a dydd Gwener gydag elfen o hyblygrwydd i ddarparu gwasanaeth ffôn y tu allan i oriau swyddfa ar sail rota

Gosod y sylfeini i blant a phobl ifanc ffynnu.

Y rôl

Mae gwasanaeth maeth llwyddiannus yn ne Cymru'n ymestyn ei fodel a'i ymagwedd i ogledd Cymru er mwyn sicrhau sefydlogrwydd a llesiant Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae gwasanaeth maeth Gweithredu dros Blant yn darparu cartrefi maeth diogel a sefydlog i blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed. Yn Weithiwr Cymdeithasol Maethu yn ein gwasanaeth arobryn Maethu Cymru, byddwch yn hyfforddi ac yn cefnogi Rhieni Maeth i ddarparu cartrefi teuluol sefydlog i bobl ifanc sydd wedi goroesi trawma, felly mae ymagwedd therapiwtig yn rhan allweddol o'n gwaith. Byddwch yn chwarae rôl allweddol wrth sefydlu'r gwasanaeth hwn yng ngogledd Cymru. 

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau ymarfer Gwaith Cymdeithasol uwch i sefydlu'r gwasanaeth yng ngogledd Cymru. Mae hwn yn gyfle cyffrous sy'n cyfuno gwaith datblygu ag ymarfer Gwaith Cymdeithasol therapiwtig.

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth trwy:

- Chwarae rôl blaenllaw wrth ddatblygu'r gwasanaeth a sefydlu arferion gweithio da gydag awdurdodau lleol yng ngogledd Cymru.

 - Recriwtio ac asesu rhieni maeth yng ngogledd Cymru.

- Cefnogi rhieni maeth o ran yr heriau a'r boddhad sy'n dod i'w rhan byth a beunydd wrth ofalu am blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef problemau sylweddol.

- Darparu ymarfer therapiwtig rhagorol a seilir ar dystiolaeth, yn aelod o dîm sydd â'r sgiliau a'r cymhelliant angenrheidiol.

- Bod yn rhan o ddiwylliant dysgu a datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer gofalwyr a staff.

- Cydweithio'n agos â'r awdurdod lleol.

- Bod yn gyfrifol am eich baich achosion eich hun.

Bydd angen arnoch:

- Cymhwyster Gwaith Cymdeithasol.

- Bod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

- Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

- Parodrwydd i weithio'n hyblyg, gan gynnwys cymryd rhan mewn rota cymorth ffôn i rieni maeth y tu hwnt i oriau swyddfa.

- Y gallu i weithio o fewn cyfyngiadau amser.

- Ymrwymiad i'n gwerthoedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn.

Sut yr ydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn y cariad, cymorth a chyfle sydd eu hangen er mwyn iddo gyrraedd ei botensial. Os ydych yn rhannu'r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â'r tîm. Cewch ddarllen rhagor yma am ein gwerthoedd a'n gweithredoedd i ddeall ein ffordd o weithio.

Y Gwobrwyon

Rydym am i'n staff deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am y gwaith hanfodol a wnânt. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion gyda gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle mae'r cyflogwr yn cyfrannu'r un faint â chi, ac ystod o fargenion a disgowntiau trwy ein porth buddion. Cewch ragor o wybodaeth am fuddion Gweithredu dros Blant yma.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

Mae Gweithredu dros Blant yn diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal emosiynol a chymorth, gan sicrhau gwrando arnynt, a chan ymgyrchu dros welliannau hir-dymor yn eu bywydau. Y llynedd, bu i ni helpu dros 387,000 o blant a theuluoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Fatima Matin drwy ffonio 07918 773592 neu yn recruitmentservice@actionforchildren.org.uk

Cynhelir y cyfweliadau ar 2 Medi.

Rydym wedi ymrwymo i ymarfer recriwtio diogelach i ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaethau. Disgwylir, felly, y bydd pob ymgeisydd yn deall ac yn ymrwymo i arfer gorau o ran diogelu.

Mae Gweithredu dros Blant yn angerddol dros hyrwyddo ansawdd, gwerthfawrogi amrywiaeth a gweithio mewn modd cynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â'r cymwysterau perthnasol, yn arbennig pobl ag anabledd a phobl o gefndir Du, Asiaidd, ac o Gefndiroedd Ethnig Lleiafrifol, gan fod y grwpiau hyn wedi'u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

 


 
Loading...
Close map
Location
Fostering Wales
The Stable Block, Beechwood Park, Christchurch Road, Newport, NP19 8AJ
Loading...
 • Circa:
  £35,300
 • Department/Division:
  Wales
 • Contract Type:
  Permanent Full Time
 • Closing Date:
  1 November 2020
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy

Latest jobs