Loading...

Young Persons Worker (5448)

Gweithiwr Pobl Ifanc

Caerdydd a'r Fro, Cymru

Tuag £17,600 y flwyddyn pro rata

Contract Amser Llawn tan fis Mawrth 2023 yn gweithio 18.5 awr, i'w drafod yn ystod y cyfweliad ond rhaid gweithio o fewn yr oriau 8:30am a 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Iau.

 

Rhoi i blant a phobl ifanc y sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

 

Y swydd

 

Mae Skills Plus+ yn ymyrraeth meithrin sgiliau seicogymdeithasol ar gyfer Pobl Ifanc â Phrofiad o Fod mewn Gofal rhwng 14 a 24 oed. Rydym yn darparu ymyrraeth wybodus therapiwtig drwy fethodoleg therapi ymddygiad dialectig (DBT) a therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) i wella llesiant emosiynol a chymdeithasol defnyddwyr ein gwasanaethau.

Mae'r gwasanaeth wedi'i anelu at Bobl Ifanc â Phrofiad o Fod Mewn Gofal sy'n profi trallod sylweddol ac anawsterau mawr gyda pherthnasoedd, sy'n dioddef o hwyliau gwael ac iselder, sy'n ei chael hi'n anodd cadw cysondeb ac nad ydynt o bosibl yn cyflawni eu potensial. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd. Gyda'n gilydd, rydym yn gweithio i roi'r sgiliau bywyd ymarferol ac emosiynol i bobl ifanc i'w galluogi i dyfu'n oedolion hapus ac iach.

Ydych chi'n unigolyn angerddol ac empathig gydag agwedd gadarnhaol, sy'n barod i fynd yr ail filltir i wella'r cyfnod pontio i bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal? Os felly, dewch i ymuno â'n tîm. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Gweithwyr Pobl Ifanc i weithio yn ein gwasanaeth Skills Plus+. Bydd y swydd hon yn golygu gweithio gyda Phobl Ifanc â Phrofiad o Fod Mewn Gofal rhwng 14 - 24 oed yng Nghaerdydd a'r Fro.

 

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth drwy:

 

- Gefnogi tîm sefydledig o Ymarferwyr Pobl Ifanc, eich rôl fydd cyd-hwyluso grwpiau CBT i hyrwyddo meddyliau a pherthnasoedd cadarnhaol.

- Defnyddio offer CBT i annog ymgysylltiad â Phobl Ifanc â Phrofiad o Fod Mewn Gofal ac i archwilio emosiynau a gwella eu hiechyd a'u llesiant.

- Adeiladu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol ac ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel.

- Mynychu cyfarfodydd gydag unigolion allweddol eraill sy'n ymwneud â gofal Defnyddwyr Gwasanaethau a chwblhau gwaith papur perthnasol.

- Cynnal sesiynau 1:1 gyda defnyddwyr gwasanaethau risg isel

 

Rydym yn chwilio am berson â'r rhinweddau canlynol:

 

- Diddordeb brwd mewn seicoleg a llesiant.

- Ymagwedd gadarnhaol a rhagweithiol.

- Sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

- Y gallu i adeiladu a chynnal perthynas ragorol â defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol.

- Gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o Ddiogelu.

- Hyddysg mewn TG.

- Trwydded Yrru a'r defnydd o gar.

- Ymwybyddiaeth ac empathi o ran y materion y gall Pobl Ifanc eu hwynebu mewn gofal.

 

Y ffordd rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cariad, y gefnogaeth a'r cyfle sydd ei angen arno i gyflawni ei botensial. Os ydych yn rhannu'r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â'n tîm. Darllenwch am ein hymddygiad a'n gwerthoedd i ddeall mwy am y ffordd rydym yn gweithio yma.

Gwobrwyon

Rydym am i'n gweithwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo am y gwaith hollbwysig maen nhw'n ei wneud. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion drwy roi gwyliau blynyddol hael i chi, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle byddwn ni fel cyflogwr yn talu cyfraniadau cyfatebol ac amrywiaeth o gynigion a gostyngiadau ar ein porth buddion pwrpasol. Gallwch ddysgu mwy am fuddion unigryw Gweithredu dros Blant yma.

 

 

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

 

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chymorth ymarferol ac emosiynol iddynt, sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, ac ymgyrchu i wneud gwelliannau parhaol i'w bywydau. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 387,000 o blant a theuluoedd ledled y DU.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Carla Smart ar 01923 361 739 neu e-bostiwch Carla.smart@actionforchildren.org.uk

 

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau; felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny.

 

Mae Gweithredu dros Blant yn teimlo'n angerddol ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth, a gweithio mewn ffordd gynhwysol.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â chymwysterau addas, yn enwedig pobl ag Anableddau ac ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan nad yw'r grwpiau hyn wedi'u cynrychioli'n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

 

 

 

 

Young Persons Worker

Cardiff and The Vale, Wales

Circa £17,600 per annum pro rata

FTC until March 2023 working 18.5 hours per week which can be negotiated at interview stage but must be worked within the hours of 8:30am to 4:30pm Monday to Thursday

 

Giving children and young people the foundations, they need to thrive.

 

The role

 

Skills Plus+ is a psychosocial skill building intervention for Care Experienced Young People (CEYP) aged between 14 and 24. We provide a therapeutic informed  intervention through DBT and CBT methodology to improve the emotional and social well-being of our service users.

The service is for CEYP who experience significant distress and relationship difficulties, showing low mood and depressive tendencies, struggling to maintain consistency and who may not be fulfilling their potential. We also focus on employability. Together, we are working to give young people the practical and emotional life skills to enable them to transition into happy, healthy adults.

Are you a passionate and empathic individual with a positive attitude, who is willing to go the extra mile to improve the transition period for CEYP? If so, come join our team. We are currently recruiting for Young Persons Workers to work in our Skills Plus + service. This post will be working with Care Experienced Young People aged between 14 – 24 across Cardiff and Vale.

 

You will make a difference by:

 

- Supporting an already established team of Young Person Practitioners, your role will be to co-facilitate CBT groups to promote positive thoughts and relationships.

- Using CBT tools to encourage engagement with CEYP and to also explore emotions and improve their health and wellbeing.

- Building and maintaining positive relationships and committing to providing a safe environment.

- Attending meetings with other key individuals involved in the care of a Service User and completing relevant paperwork.

- Conducting 1:1 sessions with service users at low risk

 

We are looking for a person who has:

 

- An active interest in psychology and well-being.

- A positive and proactive approach.

- Excellent interpersonal skills.

- Ability to build and maintain excellent rapport with service users and professionals.

- Sound knowledge and understanding of Safeguarding.

- IT Literate.

- Driver's Licence and have access to own car.

- Awareness and empathy of the issues Young People may face in care.

 

The way we work

 

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here.

 

Rewards

 

We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we'll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.

 

For safe and happy childhoods

 

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.

For more information, please contact Carla Smart on 01923 361 739 or email Carla.smart@actionforchildren.org.uk.

 

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

 

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.


 
Loading...
Close map
Location
Skills4Living - Pan Wales (Cardiff)
Action for Children, St David's Court, 68a Cowbridge Road East, Cardiff, United Kingdom, CF11 9DN
Loading...
 • Circa:
  £17,600
 • Department/Division:
  Wales
 • Contract Type:
  Fixed Term Part-Time
 • Closing Date:
  12 August 2021
 • Number of Roles:
  2
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy

Latest jobs