Loading...
 

Young Persons Worker (12063)

Young Persons Worker

Salary: £23,151.50 per annum (£12.00 per hour)

Location: Haverfordwest, Pembrokeshire

Contract/Hours: Permanent, Part-time – 14 hours per week (we also have casual hours available)

Benefits:

 • A generous annual leave entitlement of 29 days PLUS bank holidays
 • Up to 5 more days leave for continuous service plus the option to buy and sell leave.
 • Gain professional qualifications with excellent training, and development opportunities.
 • Flexible maternity, adoption, and paternity packages.
 • A pension with a up to a 7% employer contribution rate. Plus, if you pay in to the pension you will receive life assurance cover.
 • Staff discount portal with your favourite brands.
 • Blue Light Card eligibility with 15,000 discounts from national retailers.

 

Vulnerable children in the UK need your help

Wherever you work in the Action for Children family, you'll be helping to change the lives of the most vulnerable children in the UK.

Last year, we helped more than 670,000 children and families across the UK. From direct work in communities to national campaigning, we are focused on making sure every child has a safe and happy childhood, and the foundations they need to thrive.

 

Why Action for Children?

Working here is more than a job. Everyone in the Action for Children family is passionate about protecting and supporting children. It's the sense of purpose that drives us every single day. Because we know that, when we work together, we can make a huge difference to bring lasting improvements to vulnerable children's lives.

 

A bit about the role

Pembrokeshire Young Carers is a service offering support to children and young people who have a caring role or responsibility. The service provides information about being a Young Carer and offers advice in helping Young Carers on a 1:1 basis and in groups.

As a Young Persons Worker you will also support with activities and events such as bowling, swimming and occasional trips abroad are organised to provide young carers the opportunity for respite.

We have 3 groups throughout Pembrokeshire Young Carers, which are situated in Pembroke, Milford Haven, Haverfordwest and a Young Adult Carers group which moves around the county focusing on activities and age related training.

How you'll help to create brighter futures

Our Young Persons Workers providesupport to children, young people and families by agreeing and directly delivering interventions, with appropriate direction, enabling positive and agreed outcomes to be achieved. You will do this by:

 • Supporting children and young people on a 1:1 basis and acting as an advocate.
 • Providing practical quality care, support interventions and a range of activity experiences to children, young people and families.
 • Taking children and young people to and from groups and activities.
 • Ensuring young carers have the space to enjoy their childhood
 • Being alert to child protection and safeguarding issues, ensuring safeguarding policies and procedures are followed
 • Working in partnership with organisations and agencies such as Health and Social Services

Let's talk about you

We are looking for an engaging person, who is able to demonstrate great communication skills with children, young people and families whilst committing to their own personal development within the role. The ideal candidate will be able to show:

 • Experience of working with children and young people.
 • An understanding of the issues faced by young carers, with a passion to make a difference to their lives
 • Knowledge of child protection processes, safeguarding and confidentiality
 • The ability to work flexibly including evenings
 • The ability to work independently and as part of a team
 • Access to a car. This role requires the ability to travel according to the needs of the job, with reasonable adjustments, if required, according to the Equality Act. 

Good to know

Application Process

There are five sections to complete: Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration.

Talent Pool

We know talent when we see it. But sometimes we find the right person but not for the right job. We'd love to keep your details for when the right job comes up. Let us know if you'd rather we didn't.

Contact: Scott Jones on 01923 361 778 or via email at scott.jones@actionforchildren.org.uk

 Diversity, equality and inclusion

At Action for Children, we're dedicated to building a diverse, inclusive, and authentic workplace. We actively encourage applications from Black, Asian & Minority Ethnic and disabled candidates as they are under-represented within Action for Children. We want to take deliberate and purposeful action to ensure equal opportunity to all groups in society and for Action for Children.

 Don't meet every single requirement?

If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with the job description, we'd love you to apply anyway. You might just be the perfect person for this role, or another role within the Action for Children family.

 Want to know more about Action for Children?

Find us on TwitterLinkedInFacebook or YouTube to get to know us better.

 

**********

Gweithiwr Pobl Ifanc

Cyflog: £23,151.50 y flwyddyn (£12.00 yr awr)

Lleoliad: Hwlffordd, Sir Benfro

Contract/Oriau: Parhaol, Rhan-amser — 14 awr yr wythnos

Buddion:

 • Hawl gwyliau blynyddol hael o 29 diwrnod YNGHYD Â gwyliau banc
 • Hyd at 5 diwrnod arall o wyliau am wasanaeth parhaus ynghyd â'r opsiwn i brynu a gwerthu absenoldeb.
 • Enillwch gymwysterau proffesiynol gyda hyfforddiant rhagorol, a chyfleoedd datblygu.
 • Pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Pensiwn gyda chyfradd cyfraniad cyflogwr o hyd at 7%. Hefyd, os byddwch yn talu i mewn i'r pensiwn byddwch yn derbyn aswiriant bywyd.
 • Porth disgowntiau gyda'ch hoff frandiau.
 • Cymhwysedd Cerdyn Golau Glas gyda 15,000 o ostyngiadau gan fanwerthwyr cenedlaethol.

 

Mae angen eich cymorth chi ar blant sy'n agored i niwed yn y DU

Lle bynnag yr ydych yn gweithio yn y teulu Gweithredu dros Blant, byddwch yn helpu i newid bywydau'r plant sydd fwyaf agored i niwed yn y DU.

Y llynedd, cafodd mwy na 670,000 o blant a theuluoedd ar draws y DU ein help. O waith uniongyrchol mewn cymunedau i ymgyrchu cenedlaethol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn blentyndod diogel a hapus, a'r sylfeini mae eu hangen arnynt i ffynnu.

 

Pam Gweithredu dros Blant?

Mae gweithio yma yn fwy na swydd. Mae pawb yn nheulu Gweithredu dros Blant yn angerddol am ddiogelu a chefnogi plant. Y teimlad o bwrpas sy'n ein gyrru ni bob dydd. Oherwydd gwyddom, pan fyddwn yn cydweithio, y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i ddod â gwelliannau sy'n para i fywydau plant sy'n agored i niwed.

 

Gair am y rôl

Mae Gofalwyr Ifanc Sir Benfro yn wasanaeth sy'n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc sydd â rôl neu gyfrifoldeb gofalu. Mae'r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth am fod yn Ofalwr Ifanc ac yn cynnig cyngor i helpu Gofalwyr Ifanc ar sail un-i-un ac mewn grwpiau.

Trefnir gweithgareddau a digwyddiadau fel bowlio, nofio ac ambell daith dramor er mwyn rhoi cyfle i ofalwyr ifanc gael seibiant.

Mae gennym 3 grŵp sy'n rhan o Gofalwyr Ifanc Sir Benfro, wedi'u lleoli ym Mhenfro, Aberdaugleddau, Hwlffordd a grŵp Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr sy'n symud o amgylch y sir yn canolbwyntio ar weithgareddau a hyfforddiant sy'n gysylltiedig ag oedran.

 

Sut y byddwch yn helpu i greu dyfodol mwy llewyrchus

Drwy ddarparu cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd drwy gytuno ar ymyriadau a'u darparu'n uniongyrchol, gyda chyfarwyddyd priodol, er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol y cytunwyd arnynt. Byddwch yn gwneud hyn drwy:

 • Cefnogi plant a phobl ifanc ar sail un-i-un a gweithredu fel eiriolwr.
 • Darparu gofal ymarferol o safon, ymyriadau cymorth ac ystod o weithgaredd a phrofiadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.
 • Mynd â phlant a phobl ifanc i grwpiau a gweithgareddau.
 • Sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael rhywle lle y gallant fwynhau eu plentyndod
 • Bod yn effro i faterion amddiffyn a diogelu plant, gan sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau diogelu yn cael eu dilyn
 • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ac asiantaethau fel y rhai yn y sector Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Gadewch i ni siarad amdanoch chi

Rydym yn chwilio am berson serchog, sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd ac sy'n ymrwymedig i'w ddatblygiad personol ei hun o fewn y rôl. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos:

 • Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc.
 • Dealltwriaeth o'r materion sy'n wynebu gofalwyr ifanc, gydag angerdd i wneud gwahaniaeth i'w bywydau
 • Gwybodaeth am brosesau amddiffyn plant, diogelu a chyfrinachedd
 • Y gallu i weithio'n hyblyg gan gynnwys gyda'r nosau
 • Y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Y defnydd o gar. Mae'r rôl hon yn gofyn am y gallu i deithio yn unol ag anghenion y swydd, a gwneir addasiadau rhesymol, os bydd angen, yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb.

 

Da i wybod

Y Broses Ymgeisio

Sylwer na allwn gynnig nawdd ar gyfer y rôl hon.

Mae pum adran i'w llenwi: Manylion Personol, CV, Gosodiad a Gwybodaeth Gefnogol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyniad a Datganiad.

Cronfa Ddoniau

Rydym yn adnabod doniau da pan fyddwn yn eu gweld. Ond weithiau byddwn yn canfod y person iawn ond nid ar gyfer y swydd iawn. Byddem wrth ein boddau'n cadw eich manylion yn barod ar gyfer y swydd iawn pan ddaw. Gadewch i ni wybod os nad ydych eisiau i ni wneud hynny.

Cysylltwch â: Scott Jones ar 01923 361 778 neu drwy e-bost yn scott.jones@actionforchildren.org.uk

 

Amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys. Rydym yn annog ceisiadau'n frwd gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac o Ethnigrwydd Lleiafrifol, ac ymgeiswyr anabl, am nad ydynt wedi eu cynrychioli'n ddigonol yn Gweithredu dros Blant. Rydym eisiau cymryd camau pwrpasol a bwriadol i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grŵp mewn cymdeithas ac i Gweithredu dros Blant.

 

Ddim yn bodloni pob un o'r gofynion?

Os ydych yn gyffrous ynghylch y rôl hon ond nid yw'ch profiad yn cyd-fynd yn union â'r disgrifiad swydd, byddem wrth ein bodd i chi gyflwyno cais beth bynnag. Efallai chi yw'r person perffaith ar gyfer y rôl hon, neu rôl arall o fewn teulu Gweithredu dros Blant.

 

Eisiau gwybod mwy am Gweithredu dros Blant?

Dewch ohyd i ni ar , LinkedInFacebook neu YouTubei ddod i'n hadnabod yn well.


 
Loading...
Close map
Location
Pembrokeshire Young Carers
Penffynnon, Hawthorn Rise, Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, SA61 2AX
Loading...
 • Salary:
  £23,151.50 per annum
 • Directorate:
  Children's Services Wales
 • Contract Type:
  Permanent Part Time
 • Closing Date:
  29 May 2024
 • Number of Roles:
  1
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading

Latest jobs

We are proud to be a ‘Care Leaver Friendly Employer - Gold Partner. We have applied the covenant principals across all our Nations to support care experienced people to get a job in our organisation and thrive while you are employed by us

As part of our promise and commitment we offer a guaranteed interview and constructive feedback to applicants who identify as care experienced and who meet the minimum criteria for the role.

Please click here to see our applicants guide

Action for Children are committed to interviewing applicants with a disability or health condition who meet the minimum criteria for the job.

The aim of this commitment is to encourage positive action, encouraging people with a disability to apply for jobs and provide an opportunity to demonstrate their skills, talent and abilities at the interview stage.

If you have a disability or health condition and need to discuss reasonable adjustments for any part of this recruitment process, so you have the best opportunity to demonstrate that you can do the job or wish to discuss how we will put in place any adjustments if you were to be successful, please email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk and a member of our team will be happy to help you.