Loading...
 

Young Persons Practitioner (12150)

Young Persons Practitioner

Salary: £25,900 per annum

Location: Mold

Contract/Hours: Fixed Term Contract until 31 December 2024 (with possible extension), Full time - 37 hours per week

Flexible working hours that could involve evening and weekend work.

Benefits:

 • 29 days annual leave PLUS bank holidays, with up to 5 additional days for continuous service and option to buy or sell leave
 • Gain professional qualifications and excellent training/development opportunities
 • Flexible maternity, adoption, and paternity packages
 • Pension with up to 7% employer contribution with included life assurance cover
 • Staff discount portal and Blue Light Card eligibility with 15,000 national retailers discounts.

 

Vulnerable children in the UK need your help

Wherever you work in the Action for Children family, you'll be helping to change the lives of the most vulnerable children in the UK.

Last year, we helped more than 670,000 children and families across the UK. From direct work in communities to national campaigning, we are focused on making sure every child has a safe and happy childhood, and the foundations they need to thrive.

 

Why Action for Children?

Working here is more than a job. Everyone in the Action for Children family is passionate about protecting and supporting children. It's the sense of purpose that drives us every single day. Because we know that, when we work together, we can make a huge difference to bring lasting improvements to vulnerable children's lives.

 

A bit about the role

Our unique service based in Mold offers support for individuals aged between 11 and 18 years old. We support young people at risk of criminal exploitation and serious violence by providing targeted intensive 1:1 support, family support, peer mentoring and group work to divert young people away from the harms caused by these issues.

To be successful in this role, you will need to have a keen eye for detail, be able to read between the lines and be sensitive to the needs of the young people we work with. As a Young Persons Practitioner, you'll work in a small but dynamic team, supporting the current practitioners and the young people they work with, working discreetly and building trust at their pace.  

Due to the role requiring travel across Flintshire, a driving license and access to own insured vehicle is required. 

How you'll help to create brighter futures

 • Providing a first class service to young people based on an assessment of need
 • Delivering specialist interventions with children, young people or families on a 1:1/2:1 basis, group or community setting.
 • Supporting the team to transport young people when needed.
 • Providing lead case/care planning management, including undertaking assessing, reviewing and managing risks
 • Representing the service in community organisations, partner agencies and other external agencies.
 • Retaining accurate records, using various IT systems to capture information and to produce written reports and present these as necessary.
 • Acting as a young person advocate in your work. 

Let's talk about you

The attached job description outlines all the requirements for our Young Persons Practitioner role, however some of our must haves are:

 • Demonstrable experience working in a multi-agency social care or youth work setting
 • A keen interest in well-being and mental health support strategies for young people
 • Experience of working with young people with complex support needs, and ideally those within the youth justice system 
 • A positive and non-judgemental attitude to young people in conflict with the law
 • Intermediate IT literacy with the ability to provide detailed reports through IT use
 • Excellent communication skills, adapting your delivery to each individual
 • Safeguarding knowledge and able to work confidentially with a sensitive approach 

Good to know

Application Process

There are five sections to complete: Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration.

Talent Pool

We know talent when we see it. But sometimes we find the right person but not for the right job. We'd love to keep your details for when the right job comes up. Let us know if you'd rather we didn't.

Contact: Scott Jones on 01923 361 778 or via email at scott.jones@actionforchildren.org.uk 

At Action for Children, we're dedicated to building a diverse, inclusive and authentic workplace by actively encouraging applications from Black, Asian & Minority Ethnic candidates and people with disabilities, as they are under-represented within Action for Children. We want to take deliberate and meaningful action to ensure fair opportunity to all groups in our communities and for AFC.  

Don't meet every single requirement? If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with the job description, we'd love you to apply anyway. You might just be the perfect person for this role, or another role within the Action for Children family.

 

************

Ymarferydd Pobl Ifanc

Cyflog: Hyd at £25,900 y flwyddyn gan ddibynnu ar brofiad

Lleoliad: Yr Wyddgrug

Contract/Oriau: Contract Cyfnod Penodol tan 31 Rhagfyr 2024, amser llawn - 37 awr yr wythnos

Oriau gweithio hyblyg a allai gynnwys gweithio gyda'r hwyr a thros y penwythnos.

Buddion:

 • Gweithio 39 wythnos y flwyddyn ond cael eich talu am 43.18 wythnos
 • Enillwch gymwysterau proffesiynol â hyfforddiant rhagorol, a chyfleoedd datblygu.
 • Pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Pensiwn â chyfradd cyfraniad cyflogwr o hyd at 7%. Hefyd, os byddwch yn talu i mewn i'r pensiwn byddwch yn derbyn aswiriant bywyd.
 • Porth disgownt staff â'ch hoff frandiau.
 • Cymhwysedd Cerdyn Golau Glas gyda 15,000 o ostyngiadau gan fanwerthwyr cenedlaethol.

 

Mae angen eich help ar blant sy'n agored i niwed yn y DU

Ble bynnag y byddwch yn gweithio fel rhan o deulu Gweithredu dros Blant, byddwch yn helpu i newid bywydau'r plant sydd fwyaf agored i niwed yn y DU.

Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 670,000 o blant a theuluoedd ledled y DU. O waith uniongyrchol mewn cymunedau i ymgyrchoedd cenedlaethol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod pob plentyn yn cael plentyndod diogel a hapus, a'r sylfeini sydd eu hangen i ffynnu.

 

Pam Gweithredu dros Blant?

Mae gweithio yma yn fwy na swydd. Mae gan bawb yn nheulu Gweithredu dros Blant angerdd tuag at ddiogelu a chefnogi plant. Yr ymdeimlad o bwrpas sy'n ein sbarduno bob dydd. Oherwydd gwyddom, pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd, y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr drwy gyflwyno gwelliannau parhaol i fywydau plant sy'n agored i niwed.

 

Gair am y rôl

Mae ein gwasanaeth unigryw yn yr Wyddgrug yn cynnig cymorth i unigolion rhwng 11 ac 18 oed. Rydym ni'n cefnogi pobl ifanc sy'n agored i gael eu hecsbloetio at ddibenion troseddu a thrais difrifol drwy ddarparu cymorth dwys, 1:1 wedi'i dargedu, cymorth i deuluoedd, mentora cymheiriaid a gwaith grŵp i annog pobl i droi i ffwrdd o'r niwed sy'n cael ei achosi gan y problemau hyn.  

Oherwydd natur y rôl, bydd angen trwydded yrru a mynediad at gerbyd personol sydd wedi'i yswirio.

 

Sut y byddwch yn helpu i greu dyfodol mwy llewyrchus i bobl

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, bydd angen i chi allu craffu ar fanylion, gallu darllen rhwng y llinellau a bod yn sensitif i anghenion y bobl ifanc rydym ni'm gweithio gyda nhw. Byddwch chi'n gweithio'n ochelgar ac yn meithrin ymddiriedaeth ar eu cyflymder nhw.  Byddwch chi'n gweithio mewn tîm deinamig, gan gefnogi'r ymarferwyr presennol a'r bobl ifanc maent yn gweithio gyda nhw.

 

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl ifanc yn seiliedig ar asesiadau o angen
 • Byddwch yn darparu ymyriadau arbenigol gyda phlant, pobl ifanc neu deuluoedd ar sail 1:1/2:1 , grŵp neu mewn lleoliad cymunedol.
 • Byddwch yn cefnogi'r tîm i gludo pobl ifanc pan fydd angen.
 • Byddwch yn rheoli/arwain gwaith cynllunio achosion, gan gynnwys cynnal asesiadau, adolygu a rheoli risgiau
 • Byddwch yn cynrychioli'r gwasanaeth mewn sefydliadau cymunedol, asiantaethau partner ac asiantaethau allanol eraill.
 • Byddwch yn cadw cofnodion cywir, gan ddefnyddio systemau TG amrywiol i gasglu gwybodaeth a llunio adroddiadau ysgrifenedig a'u cyflwyno yn ôl yr angen.
 • Byddwch yn gweithredu fel eiriolwr i bobl ifanc wrth eich gwaith.

 

Gadewch i ni siarad amdanoch chi

 • Profiad amlwg o weithio mewn gofal cymdeithasol amlasiantaeth neu leoliad gwaith ieuenctid
 • Diddordeb brwdfrydig mewn strategaethau lles a chymorth iechyd meddwl i bobl ifanc
 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc gydag anghenion cymorth cymhleth, ac yn ddelfrydol y rhai hynny yn y system cyfiawnder ieuenctid 
 • Agwedd gadarnhaol a difeirniadaeth at bobl ifanc sy'n gwrthdaro â'r gyfraith
 • Llythrennedd TG canolradd gyda'r gallu i ddarparu adroddiadau manwl drwy ddefnyddio TG
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, gan addasu i bob unigolyn
 • Dealltwriaeth o ddiogelu a'r gallu i weithio'n gyfrinachol gydag ymagwedd sensitive

 

 Pethau y dylech eu gwybod

Y Broses Ymgeisio

Mae pum adran i'w cwblhau: Manylion Personol, CV, Datganiad a Gwybodaeth i Gefnogi eich Cais, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyniad a Datganiad.

Cronfa Dalent

Rydym yn adnabod talent pan fyddwn ni'n ei weld. Ond weithiau rydym yn dod o hyd i'r person iawn ond nid ar gyfer y swydd iawn. Byddem wrth ein bodd yn cadw'ch manylion nes bydd y swydd iawn yn codi. Rhowch wybod i ni os byddai'n well gennych i ni beidio â gwneud hynny.

Cysylltwch â: Scott Jones ar 01923 361 778 neu drwy e-bost yn scott.jones@actionforchildren.org.uk 

Amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys. Rydym yn annog ceisiadau'n frwd gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac o Ethnigrwydd Lleiafrifol, ac ymgeiswyr anabl, am nad ydynt wedi eu cynrychioli'n ddigonol yn Gweithredu dros Blant. Rydym eisiau cymryd camau pwrpasol a bwriadol i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grŵp mewn cymdeithas ac i Gweithredu dros Blant.


 
Loading...
Close map
Location
Sidestep Flintshire
Action for Children, St.David's Court, 68a Cowbridge Road East, Cardiff, South Glamorgan, Wales, CF11 9DN
Loading...
 • Salary:
  £25,900 per annum
 • Directorate:
  Children's Services Wales
 • Contract Type:
  Fixed Term Full Time
 • Closing Date:
  17 June 2024
 • Number of Roles:
  1
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading

Latest jobs

We are proud to be a ‘Care Leaver Friendly Employer - Gold Partner. We have applied the covenant principals across all our Nations to support care experienced people to get a job in our organisation and thrive while you are employed by us

As part of our promise and commitment we offer a guaranteed interview and constructive feedback to applicants who identify as care experienced and who meet the minimum criteria for the role.

Please click here to see our applicants guide

Action for Children are committed to interviewing applicants with a disability or health condition who meet the minimum criteria for the job.

The aim of this commitment is to encourage positive action, encouraging people with a disability to apply for jobs and provide an opportunity to demonstrate their skills, talent and abilities at the interview stage.

If you have a disability or health condition and need to discuss reasonable adjustments for any part of this recruitment process, so you have the best opportunity to demonstrate that you can do the job or wish to discuss how we will put in place any adjustments if you were to be successful, please email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk and a member of our team will be happy to help you.