Loading...
 

Community Short Breaks Worker (12189)

Community Short Breaks Worker

Salary: £12.00 per hour            

Location: Neath Port Talbot

Contract/Hours: Permanent, Part-time – various hours available between 9 to 18 hours per week - Monday to Thursday 16:30 to 19:45 and Saturdays between 09:30 – 16:00.

Benefits:

 • 29 days annual leave PLUS bank holidays, with up to 5 additional days for continuous service and option to buy or sell leave
 • Gain professional qualifications and excellent training/development opportunities
 • Flexible maternity, adoption, and paternity packages
 • Optional pension with up to 7% employer contribution with included life assurance cover
 • Staff discount portal and Blue Light Card eligibility with 15,000 national retailers discounts.

Vulnerable children in the UK need your help

Wherever you work in the Action for Children family, you'll be helping to change the lives of the most vulnerable children in the UK.

Last year, we helped more than 670,000 children and families across the UK. From direct work in communities to national campaigning, we are focused on making sure every child has a safe and happy childhood, and the foundations they need to thrive.

Why Action for Children?

Working here is more than a job. Everyone in the Action for Children family is passionate about protecting and supporting children. It's the sense of purpose that drives us every single day. Because we know that, when we work together, we can make a huge difference to bring lasting improvements to vulnerable children's lives.

A bit about the role

NPT Pops allows children to enjoy a safe, meaningful experience and an opportunity has arisen for a Community Short Breaks Worker to join our dedicated, friendly, warm and professional team.

Our Community Short Breaks Worker role provide essential support to children and young people with disabilities or additional needs, by offering temporary respite care.

Your role will involve organising and supervising activities to promote socialization, independence and personal development. The service allows the families of the children and young people a much-needed break whilst providing the individuals we care for an engaging, safe, supportive and enriching environment.

You'll collaborate with families and other professionals to tailor activities and support to the specific needs of each child or young person.

We are ready to support and develop you to build on the experience you already have. We would love to hear from you if you want to help change lives by working at the forefront of child-centered care.

How you'll help to create brighter futures

 • Providing temporary respite care for children and young people
 • Planning and organising engaging activities that promote independence and personal development.
 • Supporting with their needs whilst providing emotional support, personal care and maintaining a clean, safe and nurturing environment.
 • Monitoring and assessing the progress and behaviour of children and young people, providing feedback to families and relevant professionals
 • Participating in training and professional development opportunities to stay updated on best practices in care and support

Let's talk about you

 • Experience working within a care environment preferably working with children and young people with learning disabilities, their families, and carers.
 • Excellent verbal and written communication skills to effectively interact with children, young people, families and other professionals 
 • Ability to work on your own or as part of a team. 
 • Commitment to ongoing training and professional development in care practices and disability support
 • Driving License with Access to Car and business insurance for transporting children and young people to activities and appointments

 Good to know

Application Process

There are five sections to complete: Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration.

Talent Pool

We know talent when we see it. But sometimes we find the right person but not for the right job. We'd love to keep your details for when the right job comes up. Let us know if you'd rather we didn't.

Contact: Scott Jones on 01923 361 778 or via email at scott.jones@actionforchildren.org.uk 

Diversity, equality and inclusion

At Action for Children, we're dedicated to building a diverse, inclusive, and authentic workplace. We actively encourage applications from Black, Asian & Minority Ethnic and disabled candidates as they are under-represented within Action for Children. We want to take deliberate and purposeful action to ensure equal opportunity to all groups in society and for Action for Children. 

Don't meet every single requirement?

If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with the job description, we'd love you to apply anyway. You might just be the perfect person for this role, or another role within the Action for Children family. 

Want to know more about Action for Children?

Find us on TwitterLinkedInFacebook or YouTube to get to know us better.

*********

Gweithiwr Seibiannau Byr Cymunedol

Cyflog: £12.00 yr awr               

Lleoliad: Castell-nedd Port Talbot

Contract/Oriau: Parhaol, Rhan-amser — 9 awr yr wythnos - o ddydd Llun i ddydd Iau 16:30 i 19:45 a dydd Sadwrn rhwng 09:30 — 16:00.

Buddion:

 • 29 diwrnod o wyliau blynyddol A gwyliau'r banc, gyda hyd at 5 diwrnod ychwanegol am wasanaeth parhaus ac opsiwn i brynu neu werthu dyddiau
 • Ennill cymwysterau proffesiynol â chyfleoedd hyfforddiant/datblygiad rhagorol.
 • Pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Pensiwn opsiynol, gyda hyd at 7% o gyfraniad y cyflogwr, sy'n cynnwys yswiriant bwyd
 • Porth disgownt staff a chymhwysedd Cerdyn Golau Glas gyda disgowntiau gan 15,000 o werthwyr cenedlaethol 

Mae angen eich cymorth chi ar blant sy'n agored i niwed yn y DU

Ble bynnag yr ydych yn gweithio yn y teulu Gweithredu dros Blant, byddwch yn helpu i newid bywydau'r plant sy'n fwyaf agored i niwed yn y DU.

Y llynedd, cafodd mwy na 670,000 o blant a theuluoedd ar draws y DU ein help. O waith uniongyrchol mewn cymunedau i ymgyrchu cenedlaethol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn blentyndod diogel a hapus, a'r sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Pam Gweithredu dros Blant?

Mae gweithio yma yn fwy na swydd. Mae pawb yn y teulu Gweithredu dros Blant yn angerddol am ddiogelu a chynorthwyo plant. Y teimlad o bwrpas sy'n ein gyrru ni bob dydd. Oherwydd gwyddom, pan fyddwn yn cydweithio, y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i ddod â gwelliannau sy'n parhau i fywydau plant sy'n agored i niwed.

Gair am y rôl

Mae CPT Pops yn caniatáu i blant fwynhau profiad diogel ac ystyrlon ac mae cyfle wedi codi i Weithiwr Seibiannau Byr Cymunedol ymuno â'n tîm ymroddedig, cyfeillgar cynnes a phroffesiynol

Mae ein Gweithwyr Seibiannau Byr Cymunedol yn darparu cymorth hanfodol i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol, drwy gynnig gofal seibiant dros dro.

Bydd eich rôl yn cynnwys trefnu a goruchwylio gweithgareddau i hyrwyddo cymdeithasoli, annibyniaeth a datblygiad personol. Mae'r gwasanaeth yn caniatáu i deuluoedd y plant a phobl ifanc gael seibiant angenrheidiol iawn gan hefyd ddarparu amgylchedd diddorol, diogel, cefnogol a chyfoethog i'r unigolion sydd o dan ein gofal.

Byddwch yn cydweithio â theuluoedd a phobl broffesiynol eraill i deilwra gweithgareddau a chefnogi anghenion penodol pob plentyn neu berson ifanc.

Rydym yn barod i'ch cefnogi a'ch datblygu i adeiladu ar y profiad sydd gennych eisoes. Byddem wrth ein boddau'n clywed gennych os ydych am helpu i newid bywydau trwy weithio ar flaen y gad ym maes gofal sy'n canolbwyntio ar blant.

Sut y byddwch yn helpu i greu dyfodol mwy llewyrchus

 • Darparu gofal seibiant dros dro i blant a phobl ifanc
 • Cynllunio a threfnu gweithgareddau diddorol sy'n hyrwyddo annibyniaeth a datblygiad personol.
 • Cefnogi pobl ifanc gyda'u hanghenion gan ddarparu cefnogaeth emosiynol, gofal personol a chynnal amgylchedd diogel, glân a meithringar.
 • Monitro ac asesu cynnydd ac ymddygiad plant a phobl ifanc, darparu adborth i deuluoedd a phobl broffesiynol berthnasol
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant a chyfleoedd datblygiad proffesiynol er mwyn gwybod am yr arferion gorau diweddaraf mewn gofal a chefnogaeth

Gadewch i ni siarad amdanoch chi

 • Profiad o weithio o fewn amgylchedd gofal, yn ddelfrydol, gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, a gofalwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol i ryngweithio'n effeithiol gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a phobl broffesiynol eraill 
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm.
 • Ymrwymiad i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus mewn arferion gofal a chymorth anabledd
 • Trwydded yrru gyda chyfle i gael yswiriant car a busnes i gludo plant a phobl ifanc i weithgareddau ac apwyntiadau 

Da i wybod

Y Broses Ymgeisio

Mae pum adran i'w cwblhau: Manylion Personol, CV, Datganiad a Gwybodaeth Gefnogol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyniad a Datganiad.

Cronfa Dalent

Rydym yn adnabod talent pan fyddwn yn ei gweld. Ond weithiau byddwn yn canfod y person iawn ond nid ar gyfer y swydd iawn. Byddem wrth ein boddau'n cadw eich manylion yn barod ar gyfer y swydd iawn pan ddaw. Gadewch i ni wybod os nad ydych eisiau i ni wneud hynny.

Cysylltwch â: Scott Jones ar 01923 361 778 neu drwy e-bost yn scott.jones@actionforchildren.org.uk 

Amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys. Rydym yn annog ceisiadau'n frwd gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac o Ethnigrwydd Lleiafrifol, ac ymgeiswyr anabl, am nad ydynt wedi eu cynrychioli'n ddigonol yn Gweithredu dros Blant. Rydym am gymryd camau pwrpasol a bwriadol i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grŵp mewn cymdeithas ac i Gweithredu dros Blant. 

Ddim yn bodloni pob un o'r gofynion?

Os ydych wedi'ch cyffroi ynghylch y rôl hon ond nad yw'ch profiad yn cyd-fynd yn union â'r disgrifiad swydd, hoffem i chi gyflwyno cais beth bynnag. Efallai mai chi yw'r person perffaith ar gyfer y rôl hon, neu rôl arall yn y teulu Gweithredu dros Blant. 

Eisiau gwybod mwy am Gweithredu dros Blant?

Dewch o hyd i ni ar  TwitterLinkedInFacebook neu YouTube i ddod i'n hadnabod yn well.


 
Loading...
Close map
Location
NPT POPS
Shaw Trust Building, D'Arcy Business Park, Llandarcy, Neath Port Talbot, Wales, SA10 6EJ
Loading...
 • Salary:
  12.00 per hour
 • Directorate:
  Children's Services Wales
 • Contract Type:
  Permanent Part Time
 • Closing Date:
  24 June 2024
 • Number of Roles:
  5
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading

Latest jobs

We are proud to be a ‘Care Leaver Friendly Employer - Gold Partner. We have applied the covenant principals across all our Nations to support care experienced people to get a job in our organisation and thrive while you are employed by us

As part of our promise and commitment we offer a guaranteed interview and constructive feedback to applicants who identify as care experienced and who meet the minimum criteria for the role.

Please click here to see our applicants guide

Action for Children are committed to interviewing applicants with a disability or health condition who meet the minimum criteria for the job.

The aim of this commitment is to encourage positive action, encouraging people with a disability to apply for jobs and provide an opportunity to demonstrate their skills, talent and abilities at the interview stage.

If you have a disability or health condition and need to discuss reasonable adjustments for any part of this recruitment process, so you have the best opportunity to demonstrate that you can do the job or wish to discuss how we will put in place any adjustments if you were to be successful, please email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk and a member of our team will be happy to help you.