Loading...
 

Cleaner (12187)

Cleaner

Salary: £12.00 per hour

Location: Bridgend

Contract/Hours: Permanent, Part-time – 5 hours per week - two days per week between Monday and Thursday (flexible hours between our core operational hours of 08:30 and 16:00)

Benefits:

 • 29 days annual leave PLUS bank holidays, with up to 5 additional days for continuous service and option to buy or sell leave
 • Gain professional qualifications and excellent training/development opportunities
 • Flexible maternity, adoption, and paternity packages
 • Optional pension with up to 7% employer contribution with included life assurance cover
 • Staff discount portal and Blue Light Card eligibility with 15,000 national retailers discounts. 

Vulnerable children in the UK need your help

Wherever you work in the Action for Children family, you'll be helping to change the lives of the most vulnerable children in the UK.

Last year, we helped more than 670,000 children and families across the UK. From direct work in communities to national campaigning, we are focused on making sure every child has a safe and happy childhood, and the foundations they need to thrive.

Why Action for Children?

Working here is more than a job. Everyone in the Action for Children family is passionate about protecting and supporting children. It's the sense of purpose that drives us every single day. Because we know that, when we work together, we can make a huge difference to bring lasting improvements to vulnerable children's lives.

A bit about the role

Bridgend Families First supports families with children and young people as part of the Families First Programme. Our aim is to ensure families are confident, nurturing, resilient and safe by helping them to develop the skills to enable this.

We are now recruiting a Cleaner to support our service in ensuring that our premises and work areas are cleaned to the service standard, leading to a clean, safe, secure and healthy space for the children we support.

As a Cleaner, your duties will include cleaning all communal areas, bathrooms, kitchen, stairwells, whilst keeping a very high standard of cleanliness and organising your own time and routine.

You'll be responsible for ensuring adequate stock of cleaning supplies, and the safe use and storage of them.

How you'll help to create brighter futures

 • Undertaking cleaning of designated premises, work and service areas, as detailed in the cleaning schedule ensuring completion within the set timescales.
 • Maintaining a stock of cleaning supplies necessary to complete tasks and where necessary, alert management to the need to replenish the stock.
 • Being responsible for the safe use and storage of cleaning materials, in line with Health & Safety at Work Regulations and Action for Children policies.
 • Maintaining a clean and tidy kitchen, including cleaning and safely packing away kitchen equipment, cutlery and utensils.

Let's talk about you

 • Experience in a similar role is desirable.
 • Excellent attention to detail.
 • Knowledge of Health and Safety Regulations
 • Good communication skills and enjoy working as part of a team.
 • The ability to work on your own initiative when required.
 • A good knowledge of COSHH and Health and Safety at work would be beneficial.  

Good to know

Application Process

There are five sections to complete: Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration.

Talent Pool

We know talent when we see it. But sometimes we find the right person but not for the right job. We'd love to keep your details for when the right job comes up. Let us know if you'd rather we didn't.

Contact: Scott Jones on 01923 361 778 or via email at scott.jones@actionforchildren.org.uk 

Diversity, equality and inclusion

At Action for Children, we're dedicated to building a diverse, inclusive, and authentic workplace. We actively encourage applications from Black, Asian & Minority Ethnic and disabled candidates as they are under-represented within Action for Children. We want to take deliberate and purposeful action to ensure equal opportunity to all groups in society and for Action for Children. 

Don't meet every single requirement?

If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with the job description, we'd love you to apply anyway. You might just be the perfect person for this role, or another role within the Action for Children family. 

Want to know more about Action for Children?

Find us on TwitterLinkedInFacebook or YouTube to get to know us better.

********

Glanhawr

Cyflog: £12.00 yr awr

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

Contract/Oriau: Parhaol, Rhan-amser — 5 awr yr wythnos

Buddion:

 • Gwyliau blynyddol â thâl
 • Enillwch gymwysterau proffesiynol gyda hyfforddiant rhagorol, a chyfleoedd datblygu.
 • Pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Pensiwn gyda chyfradd cyfraniad cyflogwr o hyd at 7%. Hefyd, os byddwch yn talu i mewn i'r pensiwn byddwch yn derbyn aswiriant bywyd.
 • Porth disgowntiau gyda'ch hoff frandiau.
 • Cymhwysedd Cerdyn Golau Glas gyda 15,000 o ostyngiadau gan fanwerthwyr cenedlaethol. 

Mae angen eich cymorth chi ar blant sy'n agored i niwed yn y DU

Lle bynnag yr ydych yn gweithio yn y teulu Gweithredu dros Blant, byddwch yn helpu i newid bywydau'r plant sydd fwyaf agored i niwed yn y DU.

Y llynedd, cafodd mwy na 670,000 o blant a theuluoedd ar draws y DU ein help. O waith uniongyrchol mewn cymunedau i ymgyrchu cenedlaethol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn blentyndod diogel a hapus, a'r sylfeini mae eu hangen arnynt i ffynnu.

Pam Gweithredu dros Blant?

Mae gweithio yma yn fwy na swydd. Mae pawb yn nheulu Gweithredu dros Blant yn angerddol am ddiogelu a chefnogi plant. Y teimlad o bwrpas sy'n ein gyrru ni bob dydd. Oherwydd gwyddom, pan fyddwn yn cydweithio, y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i ddod â gwelliannau sy'n para i fywydau plant sy'n agored i niwed.

Gair am y rôl

Mae Te yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwryn cefnogi teuluoedd â ph a phobl ifanc fel rhan o'r Rhaglen Te yn Gyn taf. Ein nod yw sicrhau bod te yn hyderus, yn meithrin, yn wydn ac yn ddiogel drwy eu helpu i ddatblygu'r sgiliau i alluogi hyn.

Fel Glanhawr, byddwch yn sicrhau bod safleoedd ac ardaloedd gwaith yn cael eu glanhau i'r safon gwasanaeth, gan arwain at le glân, diogel, diogel ac iach. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau stoc ddigonol o gyflenwadau glanhau, a'u defnyddio a'u storio yn ddiogel.

Sut y byddwch yn helpu i greu dyfodol mwy llewyrchus 

Bydd dyletswyddau yn cynnwys glanhau pob ardal gymunedol, ceginau, ystafelloedd gwely, ac ystafelloedd ymolchi Cadw safon uchel iawn o lendid wrth drefnu eich amser a'ch trefn eich hun. Byddwch hefyd yn:

 • Cynnal glanhau mangre, mannau gwaith a gwasanaeth dynodedig, fel y manylir arnynt yn yr amserlen glanhau gan sicrhau eu cwblhau o fewn yr amserlenni penodedig.
 • Cynnal stoc o gyflenwadau glanhau sy'n angenrheidiol i gwblhau tasgau a lle bo angen, rhybuddio rheolwyr i'r angen i ailgyflenwi'r stoc.
 • Bod yn gyfrifol am ddefnyddio a storio deunyddiau glanhau yn ddiogel, yn unol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a pholisïau Gweithredu dros Blant.
 • Cynnal cegin lân a thaclus, gan gynnwys glanhau a phacio offer cegin, cyllyll a ffyrc ac offer yn ddiogel.

Gadewch i ni siarad amdanoch chi

 • Mae profiad mewn rôl debyg yn ddymunol.
 • Sylw rhagorol i fanylion.
 • Gwybodaeth am Reoliadau Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau cyfathrebu da a mwynhau gweithio fel rhan o dîm.
 • Y gallu i weithio ar eich menter eich hun pan fo angen.
 • Byddai gwybodaeth dda am COSHH ac Iechyd a Diogelwch yn y gwaith yn fuddiol.  

Da i wybod

Y Broses Ymgeisio

Sylwer na allwn gynnig nawdd ar gyfer y rôl hon.

Mae pum adran i'w llenwi: Manylion Personol, CV, Gosodiad a Gwybodaeth Gefnogol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyniad a Datganiad.

Cronfa Ddoniau

Rydym yn adnabod doniau da pan fyddwn yn eu gweld. Ond weithiau byddwn yn canfod y person iawn ond nid ar gyfer y swydd iawn. Byddem wrth ein boddau'n cadw eich manylion yn barod ar gyfer y swydd iawn pan ddaw. Gadewch i ni wybod os nad ydych eisiau i ni wneud hynny.

Cysylltwch â: Scott Jones ar 01923 361 778 neu drwy e-bost yn scott.jones@actionforchildren.org.uk 

Amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys. Rydym yn annog ceisiadau'n frwd gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac o Ethnigrwydd Lleiafrifol, ac ymgeiswyr anabl, am nad ydynt wedi eu cynrychioli'n ddigonol yn Gweithredu dros Blant. Rydym eisiau cymryd camau pwrpasol a bwriadol i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grŵp mewn cymdeithas ac i Gweithredu dros Blant. 

Ddim yn bodloni pob un o'r gofynion?

Os ydych wedi'ch cyffroi ynghylch y rôl hon ond nid yw'ch profiad yn cyd-fynd yn union â'r disgrifiad swydd, byddem wrth ein bodd i chi gyflwyno cais beth bynnag. Efallai chi yw'r person perffaith ar gyfer y rôl hon, neu rôl arall o fewn teulu Gweithredu dros Blant. 

Eisiau gwybod mwy am Gweithredu dros Blant?

Dewch o hyd i ni ar  X (Twitter)LinkedInFacebook neu YouTube i ddod i'n hadnabod yn well.


 
Loading...
Close map
Location
Bridgend Families First Parenting
3-4 Clos-Y-Waun, Brackla, Bridgend, Wales, CF31 2QN
Loading...
 • Salary:
  £12.00 per hour
 • Directorate:
  Children's Services Wales
 • Contract Type:
  Permanent Part Time
 • Closing Date:
  25 June 2024
 • Number of Roles:
  1
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading

Latest jobs

We are proud to be a ‘Care Leaver Friendly Employer - Gold Partner. We have applied the covenant principals across all our Nations to support care experienced people to get a job in our organisation and thrive while you are employed by us

As part of our promise and commitment we offer a guaranteed interview and constructive feedback to applicants who identify as care experienced and who meet the minimum criteria for the role.

Please click here to see our applicants guide

Action for Children are committed to interviewing applicants with a disability or health condition who meet the minimum criteria for the job.

The aim of this commitment is to encourage positive action, encouraging people with a disability to apply for jobs and provide an opportunity to demonstrate their skills, talent and abilities at the interview stage.

If you have a disability or health condition and need to discuss reasonable adjustments for any part of this recruitment process, so you have the best opportunity to demonstrate that you can do the job or wish to discuss how we will put in place any adjustments if you were to be successful, please email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk and a member of our team will be happy to help you.