Loading...

Young Person's Worker (3763)

Bangor

Circa £17,500 per annum pro rata (£8,750 actual salary)

Part-Time (working 18.5 hours a week) on a fixed term contract for 6 months

 

Giving children and young people the foundations they need to thrive.

 

The role

1 in 10 children in every classroom suffer from a diagnosable mental health disorder. The Blues is an evidenced based CBT influenced programme to support the reduction of depression in young people using an early intervention model. Through our successful partnership with Royal Mail we are able to deliver the Blues programme to 15-18yr old young people in schools, colleges and sixth forms across Bangor and surrounding areas.

 

The Blues programme is a vital part of our work. We are looking for a motivated, Welsh-speaking Young Persons Worker who is committed to supporting young people's mental health to deliver this service in Bangor. You will be part of a national programme across Action for Children's four nations.

 

You'll be working 18.5 hours a week, Monday to Friday, with the hours and days of work negotiable.

 

You will make a difference by:

 - Supporting the delivery group work to around 500 young people as year as a team.

 - Supporting young people's skills in order to manage their own emotional wellbeing.

 - Working in partnership with schools and colleges.

 

You will need:

 - The ability to speak Welsh fluently.

 - Experience in youth work, working with families, childcare or other relevant field.

 - Experience of working with young people aged 15-18.

 - A commitment to supporting young people's mental health.

 - Access to a car with business insurance. The job requires the ability to travel according to the needs of the job, with reasonable adjustments, if required, according to the Equality Act.

 

The way we work

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here.

Rewards

We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we'll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.


For safe and happy childhoods

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.

 

For more information, please contact Emma Goodwin on 07741 742013 or email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk

 

 

Please note: Interviews are planned to be held on Wednesday 22nd July 2020.


We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.

 

 

Bangor

Tua £17,500 y flwyddyn pro rata (sef £8,750 y flwyddyn)

Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos) ar gytundeb cyfnod penodedig am chwe mis

 

Gosod y sylfeini i blant a phobl ifanc ffynnu.

 

Y rôl

Mae 1 o bob 10 o blant ym mhob dosbarth yn dioddef anhwylder iechyd meddwl y mae modd rhoi diagnosis ar ei gyfer. Mae Rhaglen y Felan yn rhaglen ar sail tystiolaeth sy'n defnyddio Therapi Ymddygiad Gwybyddol i helpu lleihau cyffredinolrwydd iselder ymhlith pobl ifanc gan ddefnyddio ymyriad cynnar. O ganlyniad i'n partneriaeth lwyddiannus gyda Post Brenhinol, rydym yn gallu cyflwyno Rhaglen y Felan i bobl ifanc rhwng 15 a 18 oed yn Bangor a'r cyffiniau sydd mewn ysgol, coleg neu chweched dosbarth.

 

Mae Rhaglen y Felan yn rhan allweddol o'n gwaith. Rydym yn chwilio am Weithiwr Pobl Ifanc ymroddedig sydd wedi ymrwymo i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc i gyflwyno'r gwasanaeth hwn yn Bangor. Byddwch yn rhan o raglen genedlaethol ar draws pedair cenedl Gweithredu dros Blant.

 

Byddwch yn gweithio 18.5 awr yr wythnos rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ond mae modd negodi pa oriau a pha ddiwrnodau.

 

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth trwy:

 - Cynorthwyo cyflwyno'r rhaglen i oddeutu 500 o bobl ifanc bob blwyddyn yn rhan o dîm.

 - Datblygu sgiliau pobl ifanc i reoli eu llesiant emosiynol eu hunain.

 - Gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a cholegau.

 

Bydd angen arnoch:

 - Y gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.

 - Profiad o waith ieuenctid, gweithio gyda theuluoedd, gofal plant neu faes perthnasol arall.

 - Profiad o weithio gyda phobl ifanc rhwng 15 a 18 oed.

 - Ymrwymiad i gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc.

  - Cerbyd sydd ar gael i chi ei ddefnyddio gydag yswiriant at ddefnydd busnes. Mae'r swydd yn galw am allu teithio yn ôl anghenion y swydd, gydag addasiadau rhesymol lle bo angen yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb.

 

Sut yr ydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn y cariad, cymorth a chyfle sydd eu hangen er mwyn iddo gyrraedd ei botensial. Os ydych yn rhannu'r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â'r tîm. Cewch ddarllen rhagor yma am ein gwerthoedd a'n dulliau gwaith.

 

Y Gwobrwyon
Rydym am i'n staff deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am y gwaith hanfodol a wnânt. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion gyda gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle mae'r cyflogwr yn cyfrannu'r un faint â chi, ac ystod o fargenion a disgowntiau trwy ein porth buddion. Cewch ragor o wybodaeth am fuddion Gweithredu dros Blant yma.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus
Mae Gweithredu dros Blant yn diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal emosiynol a chymorth, gan sicrhau gwrando arnynt, a chan ymgyrchu dros welliannau hir-dymor yn eu bywydau. Y llynedd, bu i ni helpu dros 387,000 o blant a theuluoedd ledled y Deyrnas Unedig.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Goodwin drwy ffonio 07741 742013 neu e-bostio recruitmentservice@actionforchildren.org.uk

 

 

Sylwch: Mae bwriad i gynnal cyfweliadau ddydd Mercher 22ain Gorffennaf 2020.

 

 

Rydym wedi ymrwymo i ymarfer recriwtio diogelach i ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaethau. Disgwylir, felly, y bydd pob ymgeisydd yn deall ac yn ymrwymo i arfer gorau o ran diogelu.

Mae Gweithredu dros Blant yn angerddol dros hyrwyddo ansawdd, gwerthfawrogi amrywiaeth a gweithio mewn modd cynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â'r cymwysterau perthnasol, yn arbennig pobl ag anabledd a phobl o gefndir Du, Asiaidd, ac o Gefndiroedd Ethnig Lleiafrifol, gan fod y grwpiau hyn wedi'u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.


 
Loading...
Close map
Location
Ynys Mon Emotional Wellbeing Service
Unit 8, Mentec, Deiniol Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2UP
Loading...
 • Circa:
  £17,500
 • Department/Division:
  Wales
 • Contract Type:
  Fixed Term Part-Time
 • Closing Date:
  14 July 2020
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy

Latest jobs

Using one of the social media options above allows you to quickly fill in key personal details. Guidant Global does not use your social media information for any other purposes and we do not view your social media profiles under any circumstances.