Loading...
 

Residential Support Worker (12302)

Residential Support Worker

Salary: £23,151.50 per annum plus sleep-in allowance of £50 per sleep in

Location: Rhyl

Contract/Hours: Permanent, Full-time – 37 hours per week

Benefits:

 • 29 days annual leave PLUS bank holidays, with up to 5 additional days for continuous service and option to buy or sell leave
 • Gain professional qualifications and excellent training/development opportunities
 • Flexible maternity, adoption, and paternity packages
 • Pension with up to 7% employer contribution with included life assurance cover
 • Staff discount portal and Blue Light Card eligibility with 15,000 national retailers discounts.

 

Vulnerable children in the UK need your help

Wherever you work in the Action for Children family, you'll be helping to change the lives of the most vulnerable children in the UK.

Last year, we helped more than 670,000 children and families across the UK. From direct work in communities to national campaigning, we are focused on making sure every child has a safe and happy childhood, and the foundations they need to thrive.

 

Why Action for Children?

Working here is more than a job. Everyone in the Action for Children family is passionate about protecting and supporting children. It's the sense of purpose that drives us every single day. Because we know that, when we work together, we can make a huge difference to bring lasting improvements to vulnerable children's lives.

 

A bit about the role

Our Residential Support Workers create a safe and supportive environment for children and young people to grow and develop. You will ensure their wellbeing is prioritised by delivering personalised care, guidance and advocacy. It is key that they stay safe and healthy and can reach their full potential.

In return we offer an in-depth induction and amazing opportunities for career progression. We'll enrol you on necessary industry qualifications along with regular supervision and team meetings to ensure you feel part of our team.

Once you have gained the relevant experience and qualifications you will be ready to progress to the next step in your career with us. 

 

About the service

Our Tan Y Bryn Residential Service (winner of the 2022 Stephenson Award for Service of the Year) in Rhyl is a five-bedded therapeutic residential home for children and young people between the ages of 7-17 years.

We provide support for young people who are likely to have experienced early childhood trauma. You would be a part of a dynamic team to support and encourage our young people to reach their full potential.  Some young people may experience low self-esteem, anxiety, depression and have poor communication skills which can lead to disruptive behaviours and a positive compassionate attitude is paramount.

The role involves shift work and sleeping in the home approximately 7 times in a month. 

How you'll help to create brighter futures  

As a Residential Support Worker, you'll be engaging in enjoyable activities both within the project and within the community. You'll be assuming responsibility for the personal care and daily routines of the young individuals, providing support with personal hygiene, communication, administering of medication and ensuring the safeguarding of our young people by accurately recording and reporting.

 

Let's talk about you

Don't worry if you have never worked in a similar role before, it is your personality and personal values that matter. If you are passionate about creating brighter futures, this could be the perfect role for you.

Ideally you will:

 • Understand how to engage with young people
 • Have a positive approach and ‘can do' attitude
 • Ability to work on your own or as part of a team
 • Be ready to complete a level 3 in Residential Childcare within 2 years of commencing employment with us, full support will be provided.

 

Good to know

As a non-profit organization, we are committed to the recent update from the Welsh Government in relation to ‘eliminating private profit from the care of children looked after'.

“80% of care homes in Wales are run by the private sector. Our aim is to ensure that public money invested in the care of children looked after does not profit individuals or corporate entities, but is wholly spent on children's services to deliver better experiences and outcomes for children and young people, supporting service development and improvement and further professional development for staff.”

By 2027, they aim to have the care of children who are looked after in Wales, to be provided by the public Sector and charitable or non-profile organisations.

For more information, please visit their website https://www.gov.wales/removing-profit-care-looked-after-children.

 

Contact: Scott Jones via email at scott.jones@actionforchildren.org.uk for any questions.

 

Diversity, equality and inclusion

At Action for Children, we're dedicated to building a diverse, inclusive, and authentic workplace. We actively encourage applications from Black, Asian & Minority Ethnic and disabled candidates as they are under-represented within Action for Children. We want to take deliberate and purposeful action to ensure equal opportunity to all groups in society and for Action for Children.

 

Don't meet every single requirement?

If you're excited about this role but your experience doesn't align perfectly with the job description, we'd love you to apply anyway. You might just be the perfect person for this role, or another role within the Action for Children family.

 

Want to know more about Action for Children?

Find us on X, LinkedIn, Facebook or YouTube to get to know us better.

************

Gweithiwr Cymorth Preswyl

Cyflog: £23,151.50 y flwyddyn ynghyd â lwfans cysgu i mewn o £50 y cwsg

Lleoliad: Rhyl

COntract/Oriau: Parhaol, Llawn amser – 37 awr yr wythnos

Buddion:

 • 29 diwrnod o wyliau blynyddol A gwyliau'r banc, gyda hyd at 5 diwrnod ychwanegol am wasanaeth parhaus ac opsiwn i brynu neu werthu dyddiau
 • Ennill cymwysterau proffesiynol â chyfleoedd hyfforddiant/datblygiad rhagorol.
 • Pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg.
 • Pensiwn opsiynol, gyda hyd at 7% o gyfraniad y cyflogwr, sy'n cynnwys yswiriant bwyd
 • Porth disgownt staff a chymhwysedd Cerdyn Golau Glas gyda disgowntiau gan 15,000 o werthwyr cenedlaethol

 

Mae angen eich cymorth chi ar blant sy'n agored i niwed yn y DU

Ble bynnag yr ydych yn gweithio yn y teulu Gweithredu dros Blant, byddwch yn helpu i newid bywydau'r plant sy'n fwyaf agored i niwed yn y DU.

Y llynedd, cafodd mwy na 670,000 o blant a theuluoedd ar draws y DU ein help. O waith uniongyrchol mewn cymunedau i ymgyrchu cenedlaethol, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bob plentyn blentyndod diogel a hapus, a'r sylfeini sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

 

Pam Gweithredu dros Blant?

Mae gweithio yma yn fwy na swydd. Mae pawb yn y teulu Gweithredu dros Blant yn angerddol am ddiogelu a chynorthwyo plant. Y teimlad o bwrpas sy'n ein gyrru ni bob dydd. Oherwydd gwyddom, pan fyddwn yn cydweithio, y gallwn wneud gwahaniaeth enfawr i ddod â gwelliannau sy'n parhau i fywydau plant sy'n agored i niwed.

 

Gair am y rôl

Mae ein Gweithwyr Cymorth Preswyl yn creu amgylchedd diogel a chefnogol i blant a phobl ifanc dyfu a datblygu. Byddwch yn sicrhau bod eu lles yn cael ei flaenoriaethu drwy ddarparu gofal personol, arweiniad ac eiriolaeth. Mae'n allweddol eu bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach ac yn gallu cyrraedd eu potensial llawn.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig ymsefydlu manwl a chyfleoedd anhygoel ar gyfer dilyniant gyrfa. Byddwn yn eich cofrestru ar gymwysterau diwydiant angenrheidiol ynghyd â goruchwylio rheolaidd a chyfarfodydd tîm i sicrhau eich bod yn teimlo'n rhan o'n tîm.

Ar ôl i chi ennill y profiad a'r cymwysterau perthnasol byddwch yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf yn eich gyrfa gyda ni. 

 

Gair am y gwasanaeth

Mae ein Gwasanaeth Preswyl Tan Y Bryn (enillydd Gwobr Stephenson am Wasanaeth y Flwyddyn 2022) yn yRhyl yn gartref preswyl therapiwtig pum gwely i blant a phobl ifanc rhwng 7-17 oed.

Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy'n debygol o fod wedi profi trawma plentyndod cynnar. Byddech yn rhan o dîm deinamig i gefnogi ac annog ein pobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn.  Efallai y bydd rhai pobl ifanc yn profi hunan-barch isel, pryder, iselder a bod ganddynt sgiliau cyfathrebu gwael a all arwain at ymddygiadau aflonyddgar ac mae agwedd dosturiol gadarnhaol yn hollbwysig.

Mae'r rôl yn cynnwys gwaith sifft a chysgu yn y cartref tua 7 gwaith mewn mis. 

Sut y byddwch yn helpu i greu dyfodol mwy llewyrchus  

Fel Gweithiwr Cymorth Preswyl, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau pleserus o fewn y prosiect ac o fewn y gymuned. Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am ofal personol ac arferion dyddiol yr unigolion ifanc, gan ddarparu cymorth gyda hylendid personol, cyfathrebu, gweinyddu meddyginiaeth a sicrhau diogelu ein pobl ifanc drwy gofnodi ac adrodd yn gywir.

 

Gadewch i ni siarad amdanoch chi

Peidiwch â phoeni os nad ydych erioed wedi gweithio mewn rôl debyg o'r blaen, eich personoliaeth a'ch gwerthoedd personol sy'n bwysig. Os ydych chi'n angerddol am greu dyfodol mwy disglair, gallai hon fod y rôl berffaith i chi.

Yn ddelfrydol byddwch yn:

 • eall sut i ymgysylltu â phobl ifanc
 • Cael ymagwedd gadarnhaol ac agwedd 'gallu gwneud'.
 • Y gallu i weithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm.
 • Byddwch yn barod i gwblhau lefel 3 mewn Gofal Plant Preswyl o fewn 2 flynedd ar ôl dechrau cyflogaeth gyda ni, bydd cymorth llawn yn cael ei ddarparu.

 

Da i wybod

Fel sefydliad nid-er-elw, rydym yn ymrwymedig i'r diweddariad diweddar gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â ‘dileu elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal'.

“Mae 80% o gartrefi plant yng Nghymru yn cael eu rhedeg gan y sector preifat. Ein nod ni yw sicrhau nad yw'r arian cyhoeddus sy'n cael ei fuddsoddi mewn gofalu am blant sy'n derbyn gofal yn mynd yn elw i unigolion nac endidau corfforaethol, ond yn cael ei wario'n gyfan gwbl ar wasanaethau plant i gyflawni profiadau a chanlyniadau gwell i blant a phobl ifanc, cefnogi datblygiad gwasanaethau a gwelliant a datblygiad proffesiynol ychwanegol i staff.”

Erbyn 2027, eu nod yw y bydd gofal plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru yn cael ei ddarparu gan y Sector cyhoeddus a sefydliadau elusennol neu nid-er-elw.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'w gwefan https://www.gov.wales/removing-profit-care-looked-after-children.

Cysylltwch â: Scott Jones drwy e-bost yn mailto:scott.jones@actionforchildren.org.uk ar gyfer unrhyw gwestiynau.

 

Amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn ymroddedig i feithrin gweithle amrywiol, cynhwysol a dilys. Rydym yn annog ceisiadau'n frwd gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac o Ethnigrwydd Lleiafrifol, ac ymgeiswyr anabl, am nad ydynt wedi eu cynrychioli'n ddigonol yn Gweithredu dros Blant. Rydym am gymryd camau pwrpasol a bwriadol i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grŵp mewn cymdeithas ac i Gweithredu dros Blant.

 

Ddim yn bodloni pob un o'r gofynion?

Os ydych wedi'ch cyffroi ynghylch y rôl hon ond nad yw'ch profiad yn cyd-fynd yn union â'r disgrifiad swydd, hoffem i chi gyflwyno cais beth bynnag. Efallai mai chi yw'r person perffaith ar gyfer y rôl hon, neu rôl arall yn y teulu Gweithredu dros Blant.

 

Eisiau gwybod mwy am Gweithredu dros Blant?

Dewch o hyd i ni ar X (Twitter) , LinkedIn, Facebook neu YouTube i ddod i'n hadnabod yn well.


 
Loading...
Close map
Location
Tan Y Bryn Residential
Pentre Lane, Rhuddlan, Rhyl, Clwyd, Wales, LL18 6LA
Loading...
 • Salary:
  £23,151.50 per annum
 • Directorate:
  Children's Services Wales
 • Contract Type:
  Permanent Full Time
 • Closing Date:
  24 July 2024
 • Number of Roles:
  1
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy
Loading

Latest jobs

We are proud to be a ‘Care Leaver Friendly Employer - Gold Partner. We have applied the covenant principals across all our Nations to support care experienced people to get a job in our organisation and thrive while you are employed by us

As part of our promise and commitment we offer a guaranteed interview and constructive feedback to applicants who identify as care experienced and who meet the minimum criteria for the role.

Please click here to see our applicants guide

Action for Children are committed to interviewing applicants with a disability or health condition who meet the minimum criteria for the job.

The aim of this commitment is to encourage positive action, encouraging people with a disability to apply for jobs and provide an opportunity to demonstrate their skills, talent and abilities at the interview stage.

If you have a disability or health condition and need to discuss reasonable adjustments for any part of this recruitment process, so you have the best opportunity to demonstrate that you can do the job or wish to discuss how we will put in place any adjustments if you were to be successful, please email recruitmentservice@actionforchildren.org.uk and a member of our team will be happy to help you.