Loading...

Assistant Residential Worker (5916)

Assistant Residential Worker

Various Part-Time Hours available

Location: Barry, Penarth and Sully

Circa Salary £19,400 per annum (pro rata) equivalent of £10.05 per hour

Shifts: Days (7am to 11am), Afternoons (2pm to 10pm), Nights (10pm to 9am) and your rota always one month in advance.

 

This advert is bilingual, the Welsh translation can be found further down the page.”

“Mae'r hysbyseb hon yn ddwyieithog ac mae'r fersiwn Gymraeg i'w gweld yn is i lawr y dudalen”

 

What's in it for you? Our excellent benefits package recognises your hard work and contributions! Holiday allowance minimum 29 days (pro-rata) plus public/bank holidays, flexible maternity, adoption and paternity packages, pension scheme where we contribute up to 7%, an employee discount portal and much more! 

We LOVE what we do. And why wouldn't we? In what other job do you get to go bowling, to the rugby or even have a cheeky Nando's, all in a day's work?

We're hiring a number of Assistant Residential Workers to work various shift patterns, making this ideal for those seeking flexible opportunities.

 

Tell me about the service

Our Vale of Glamorgan Short Breaks Project in Barry provides residential short breaks, community outreach services and Domiciliary Care for the most vulnerable disabled children and young people aged from 6 to 18 years in the Barry, Penarth and Sully. The service is centrally located with great public transport links all around, only a 5 minute walk from Cadoxton train station! We are seeking enthusiastic, proactive and self-motivated individuals to join our committed, dedicated and supportive team! These are excellent opportunities to support activities and sessions providing quality care for children in need across Barry, Penarth and Sully.

 

The role

As an Assistant Residential Worker, you'll join the friendly team to provide sessional support to children and young people out in the community. You'll be a key role model to the people we support, you'll help children to develop essential life skills and grow in confidence! These positions are extremely rewarding and inspiring and have a huge impact in shaping and changing the lives of the children and young people. These roles allow you to work within a dedicated team across all elements of the service; so as well as working in the community, you'll also support children in their own home and on overnight stays within Vale Short Breaks to undertake activities.

 

Key responsibilities

- Getting involved in lots of fun activities! Undertaking sessional work with young people out in the community (leisure activities, park visits, rugby, shopping trips).
- Taking responsibility for the personal care and daily routines of the young people.
- Supporting young people to achieve positive outcomes.
- Being responsible for the safeguarding of young people.

- Supporting young people during overnight stays within the Vale while taking part in activities.

- Help coach young people to develop essential life skills such as cooking, cleaning and money matters

 

You will need/what will you bring?

- Experience of working with children or young people.
- Level 3 QCF in Social Care or happy to work toward this after your probation.

- Registration or willingness to register with Social Care Wales which we will support you with.

- You don't have to be a driver but you do need the get-up-and-go to make the most of the public transport in Barry, Penarth and Sully.

How do you apply: 

Please click on the ‘Apply Now' button. 

You'll need to submit a supporting statement with your application. It might be easier if you have this saved in a separate document before you click ‘apply'.”

Rewards   

We proud of the passionate people who work at Action for Children. And we offer a generous rewards package to recognise them. Please refer to our attached benefits booklet.

For safe and happy childhoods  

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 600,000 children and families across the UK.  

For more information, please contact Nazia Hayat email Nazia.Hayat@actionforchildren.org.uk

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.  

Action for Children is passionate about promoting equality, celebrating diversity and working inclusively. We value and welcome applications from anyone with the skills and experience for the role. People with disabilities, and those from Black, Asian and Minority Ethnic communities are currently under-represented in our teams. We're working to change this and we particularly welcome applicants from these groups.

 

Gweithiwr Preswyl Cynorthwyol

Oriau Rhan-Amser amrywiol ar gael

Lleoliad: Y Barri, Penarth a Sili

Cyflog Tua £19,400 y flwyddyn (pro rata) sy'n cyfateb i £10.05 yr awr

Sifftiau: Dydd (7am i 11am), Prynhawn (2pm i 10pm), Nos (10pm i 9am) a byddwch yn cael eich rota fis ymlaen llaw bob tro.

Beth yw'r manteision i chi? Mae ein pecyn buddion rhagorol yn cydnabod eich gwaith caled a'ch cyfraniadau! Lwfans gwyliau o 29 diwrnod (pro-rata) ynghyd â gwyliau cyhoeddus/gwyliau'r banc, pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg, cynllun pensiwn lle rydym yn cyfrannu hyd at 7%, porth gostyngiadau i weithwyr a llawer mwy! 

 

Rydym yn GWIRIONI ar ein gwaith. A pham ddim? Ym mha swydd arall ydych chi'n cael mynd i fowlio, i gêm rygbi neu hyd yn oed i Nando's am bryd bach slei, a'r cyfan yn ystod diwrnod o waith?

Rydym yn recriwtio nifer o Weithwyr Preswyl Cynorthwyol i weithio patrymau sifft amrywiol, sy'n ddelfrydol i'r rhai sy'n chwilio am gyfleoedd hyblyg.

 

Dywedwch wrthyf am y gwasanaeth

Mae Prosiect Seibiannau Byr Bro Morgannwg yn y Barri yn darparu seibiannau preswyl byr, gwasanaethau allgymorth cymunedol a Gofal Cartref i blant a phobl ifanc anabl sydd fwyaf agored i niwed rhwng 6 a 18 oed yn y Barri, Penarth a Sili. Mae'r gwasanaeth mewn lleoliad canolog gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwych, a dim ond 5 munud o waith cerdded o orsaf drenau Tregatwg! Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, rhagweithiol a hunan-ysgogol i ymuno â'n tîm ymrwymedig, ymroddedig a chefnogol! Mae'r rhain yn gyfleoedd gwych i gefnogi gweithgareddau a sesiynau sy'n darparu gofal o safon i blant mewn angen ar draws ardaloedd y Barri, Penarth a Sili.

 

Y swydd

Fel Gweithiwr Preswyl Cynorthwyol, byddwch yn ymuno â'r tîm cyfeillgar i ddarparu cymorth sesiynol i blant a phobl ifanc allan yn y gymuned. Byddwch yn fodel rôl allweddol i'r bobl rydym yn eu cefnogi, a byddwch yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a chynyddu eu hyder! Mae'r swyddi hyn yn rhoi llawer o foddhad, yn cynnig llawer o ysbrydoliaeth ac yn cael effaith fawr o ran siapio a newid bywydau'r plant a'r bobl ifanc. Mae'r swyddi hyn yn caniatáu i chi weithio fel rhan o dîm ymroddedig ar draws pob elfen o'r gwasanaeth; felly yn ogystal â gweithio yn y gymuned, byddwch hefyd yn cefnogi plant yn eu cartrefi eu hunain a thra byddant yn aros dros nos ar raglen Seibiannau Byr y Fro i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

 

Cyfrifoldebau allweddol

- Cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyliog! Gwneud gwaith sesiynol gyda phobl ifanc allan yn y gymuned (gweithgareddau hamdden, ymweliadau â pharciau, gemau rygbi, tripiau siopa).
- Cymryd cyfrifoldeb dros ofal personol a threfn ddyddiol y bobl ifanc.
- Cefnogi pobl ifanc i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.
- Bod yn gyfrifol am ddiogelu pobl ifanc.

- Cefnogi pobl ifanc pan fyddant yn aros dros nos yn y Fro tra byddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau.

- Helpu i hyfforddi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol fel coginio, glanhau a materion ariannol

 

Bydd fydd ei angen arnoch/beth fyddwch chi'n ei gyfrannu?

- Profiad o weithio gyda phlant/pobl ifanc ag anableddau.
- FfCCh Lefel 3 mewn Gofal Cymdeithasol neu'n barod i weithio tuag at hyn ar ôl eich cyfnod prawf.

- Wedi cofrestru neu'n fodlon cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru -  byddwn yn eich cynorthwyo gyda hyn.

- Nid yw'n hanfodol eich bod yn gallu gyrru ond mae'n rhaid bod gennych ddigon o frwdfrydedd i wneud y gorau o drafnidiaeth gyhoeddus yn y Barri, Penarth a Sili.


Sut i wneud cais:

Cliciwch ar y botwm 'Apply Now'. 

Byddwn angen i chi gyflwyno datganiad i gefnogi eich cais. Efallai y byddai'n haws pe baech yn cadw hwn mewn dogfen ar wahân cyn clicio 'Apply'.


 
Loading...
Close map
Location
Vale of Glamorgan Short Breaks Project
Robins Lane, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 1QB
Loading...
 • Circa:
  £19,000
 • Department/Division:
  Wales
 • Contract Type:
  Permanent Part Time
 • Number of Roles:
  1
Loading...
Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email
Vacancy Alerts
Create an alert subscription based on this vacancy

Latest jobs